Wetsvoorstel wijziging kansspelen nr.2

By author

11 juli 2014 In deel II van het advies gaat de Afdeling in op de wijziging van de Wet (zie noot 3) Volgens de toelichting kan er in zo'n geval sprake van zijn DEEL I: WET OP DE KANSSPELEN. 2. Effectiviteit en handhaafbaarh

35 031 Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 34808 nr. 2: Acties Authentieke versie 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn onderdeel a, van de Wet op de kansspelen of die activiteiten verrichten als bedoeld in artikel 7a, 30b, 30h of 30z van die wet. De wijziging is opgenomen omdat de in het regeerakkoord opgenomen opbrengst van het legaliseren van kansspelen op afstand niet behaald wordt, ter dekking van het verschil. Vergunninghouders mogen een persoon niet als speler inschrijven en laten deelnemen aan kansspelen op afstand voordat is vastgesteld dat die persoon 18 jaar of ouder is. Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen ( Wok ) en de Wet op de kansspelbelasting ( Wet KSB ) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft … Lastenmeting wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ Eindrapport versie 2.1 Nieuwegein, 23 november 2013 drs. ing. P.M.H.H. Bex drs. P.A.M. van der Poll MSc. P. Stokman MSc. BBA. vergunningstelsel voor kansspelen op afstand vormt één van de zeven beleidspunten om Nederland veiliger te maken, zo valt te lezen in de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000-VI, nr. 2). Deze leden vragen hoe de veronderstelde problematiek die in onderhavig wetsvoorstel naar voren komt, zich

No similar controversies regarding loot boxes were developed within the results.12 Star Wars Battlefront II is especially guilty, as its outlandish loot box Wet van 20 Februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de We

Besluit kansspelen op afstand - consultatieversie 10-09-2018 2 aangehouden rekening met het speeltegoed van die speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en die is te herleiden tot de persoon van die speler; Advies nr. 2.178 ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD ----- I. INLEIDING Bij brief van 20 februari 2020 heeft de heer P. Dewael, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Nationale Arbeidsraad verzocht zich uit te spreken over: - het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover- De weg van een wetsvoorstel Gedrag kan bijvoorbeeld strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt.

Download 34471 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Download Koninklijke boodschap (34471-1) Download Voorstel van wet (34471-2) Download Memorie van toelichting (34471-3) Download Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (34471-4) Download Nota naar aanleiding van het verslag (34471-6) Download Nota

Download 34471 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Download Koninklijke boodschap (34471-1) Download Voorstel van wet (34471-2) Download Memorie van toelichting (34471-3) Download Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (34471-4) Download Nota naar aanleiding van het verslag (34471-6) Download Nota Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler 04-09-2020 | 17:46. De Wet kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de Lastenmeting wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ Eindrapport versie 2.1 Nieuwegein, 23 november 2013 drs. ing. P.M.H.H. Bex drs. P.A.M. van der Poll MSc. P. Stokman MSc. BBA. Stemming Kansspelen op afstand. Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand . (Zie vergadering van 12 februari 2019.) De voorzitter: 1. Legale kansspelen op afstand – 2. Kansspelbelasting op legale kansspelen op afstand De leden van de VVD-fractie vragen naar de status van het wetsvoorstel kansspelen op afstand. Wanneer verwacht de regering dat deze behandeld wordt in de Eerste Kamer en in werking kan treden? 3. 35179 nr. 2: Acties tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390), dan wel aan

Advies nr. 2.178 ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD ----- I. INLEIDING Bij brief van 20 februari 2020 heeft de heer P. Dewael, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Nationale Arbeidsraad verzocht zich uit te spreken over: - het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

– wetsvoorstel Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 2. 1. Inleiding. 2. 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand. 3. 3. Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op de 

Al bijna vijf jaar om precies te zijn! Op 18 juli 2014 werd het wetsvoorstel voor het eerst ingediend bij de Tweede Kamer. De titel hiervan was ‘Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.’

Wetsvoorstel 32264 - 16 december 2009. Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit. Indiener: